PREGUNTES FREQÜENTS

 

Poden treballadors i empresa pactar salaris inferiors als regulats en un conveni col·lectiu?

No. Seria un pacte legalment nul. No es poden abonar salaris inferiors als establerts als convenis col·lectius per a cada categoria en proporció a la jornada treballada.

En cas d'acomiadament d'un empleat, he d'avisar-lo amb 15 dies d'antelació?

En cas d’acomiadament disciplinari, no cal preavisar. En els acomiadaments per causes objectives és obligatori preavisar amb 30 dies o si escau compensar econòmicament els dies de falta de preavís.

Parella de fet. Ella té dos fills dun matrimoni anterior. Amb la nova parella de fet, té un altre fill. Podran presentar declaració conjunta, ella amb els dos fills del matrimoni anterior i ell amb el fill de la unió de fet?

No. Quan no hi ha vinculació matrimonial, la unitat familiar està formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o altre. Per tant, hi haurà dues possibilitats de tributació conjunta:

  • Ella amb tots els seus fills: els dos de matrimoni anterior i el fill comú amb la parella de fet. El tributarà individualment.
  • Ell amb el fill comú. En aquest cas, ella haurà de presentar declaració individual, ja que un dels fills ja presenta la declaració amb l’altre progenitor.
En quins supòsits es pot expedir un tiquet?

Es pot expedir un tiquet en les operacions de quantia inferior a 3.000 euros enumerades a l’article 4 del Reglament de facturació així com quan ho autoritzi l’A.E.A.T. No obstant això, en cap cas no es pot expedir tiquet quan sigui obligatòria l’expedició de factura, ni quan el subjecte passiu sigui el destinatari de l’operació (inversió de subjecte passiu). A títol d’exemple es pot expedir tiquet a: vendes al detall, transport de persones, vendes o serveis a domicili, serveis d’hostaleria i restauració, perruqueria, autopistes de peatge, aparcament de vehicles, sales de ball…

A quines operacions s'aplica el nou supòsit d'inversió de subjecte passiu introduït a la lletra f) de l'article 84.U.2n LIVA per la Llei 7/2012?

Resultarà d’aplicació quan es reuneixin els requisits següents:

a. El destinatari de les operacions ha dactuar amb la condició dempresari o professional.
b. Les operacions realitzades han de tenir per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o la rehabilitació d’edificacions.
c. Les operacions realitzades han de tenir la naturalesa jurídica d’execucions d’obra, amb aportació de materials o sense, inclosa la cessió de personal necessari per a la seva realització.
d. Aquestes operacions han de ser conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el o els contractistes principals, sigui quina sigui la forma oral o escrita dels contractes subscrits. La inversió del subjecte passiu també es produirà, en els casos d’execucions d’obra i cessions de personal efectuades per al contractista principal o altres subcontractistes, quan aquestes siguin conseqüència o portin causa en un contracte principal, que tingui per objecte la urbanització de terrenys o la construcció o la rehabilitació d’edificacions.

Qui ha d'ingressar l'IVA quan s'aplica el nou supòsit d'inversió de subjecte passiu previst a l'article 84.U.2n.f) LIVA?

En els casos de contractes directament formalitzats entre promotor i contractista, el promotor.
En els casos de contractes formalitzats entre contractista principal i subcontractista, el contractista principal.

En el cas d’autopromoció d’un habitatge per un particular, es produeix inversió del subjecte passiu al contracte formalitzat entre el contractista i el particular? Si el contractista subcontracta execucions d’obra amb altres empreses, per exemple, fontaneria, paleta, pintura, etc. es produeix inversió del subjecte passiu als contractes formalitzats entre el contractista principal i els subcontractistes?

Al contracte formalitzat entre el particular, promotor de l’obra, i el contractista principal no es produirà inversió del subjecte passiu ja que el destinatari de l’obra no té la condició d’empresari o professional. La condició d‟empresari o professional està íntimament lligada a la intenció de venda, cessió o adjudicació per qualsevol títol de la promoció, inexistents en el cas d‟autopromoció d‟habitatge.
En els contractes formalitzats entre el contractista principal i els subcontractistes sí que es produirà la inversió del subjecte passiu.

El meu pare ha mort. Quins tràmits he de fer?

En primer lloc cal determinar si el pare tenia testament o no per poder fer l’adjudicació d’herència; és a dir, el repartiment de tot el que tingués entre els seus hereus tal com estigui establert al testament o, com estableixi la llei, si aquest no existís.
Per això han de sol·licitar el certificat d’últimes voluntats que ens indiqués si hi ha testament o no, també cal sol·licitar el certificat d’assegurances de vida.

Si no hi ha testament, s’haurà de tramitar la declaració d’hereus davant de notari, perquè s’estableixi qui són els hereus legals.
Un cop sàpiguen quines són les regles que regularan l’herència, s’haurà de procedir a veure si s’accepta o no l’herència (anàlisi de possible deutes i cost de l’acceptació), en cas afirmatiu preparar l’escriptura d’acceptació on els hereus s’adjudiquen els béns, presentació davant l’oficina liquidadora corresponent per liquidar l’impost de Successions, Ajuntaments per liquidar possibles plus-vàlues, Registres de la Propietat i Bancs per retirar els possibles saldos, valors, fons etc.
Hi ha un termini de sis mesos per liquidar l’impost de successions. Cada comunitat autònoma té les seves pròpies regles sobre això.
A www.asesoriapiera.com tenim un departament especialitzat per ajudar-lo en aquests temes.

Quins són els avantatges de fer testament?

Quan una persona mor, a més del trànsit sentimental i afectiu pel qual passen família i amics, sorgeixen molts dubtes a nivell econòmic i patrimonial entre els familiars més propers, els hereus. De fet, la majoria de conflictes entre germans neixen arran dels problemes de l’herència. Per això, aconsellem, deixar tots els serrells ben lligats en vida, és a dir, planificar la seva herència en vida, és convenient assessorar-se legalment i tributàriament abans de fer testament i anar al Notari amb les idees clares.

A www.asesoriapiera.com ajudem els clients a planificar en vida la seva herència per evitar així problemes i estalviar costos fiscals en el futur.

CONTACTE

Avís legal

14 + 13 =